Kinh tế

Tham gia CPTPP: Thách thức và giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan. Theo đó, Hiệp định đã có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14/1/2019.

Đọc tiếp