Kinh tế

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia & Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính