Vấn đề thời sự

Lấy ý kiến về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán

Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ đang tập trung thảo luận bốn dự thảo gồm: Báo cáo công tác tổ chức cán bộ của Hệ thống Tòa án nhân dân; Nghị quyết của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong Tòa án nhân dân và đặc biệt là Bộ Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán.

Đọc tiếp