Vấn đề thời sự

Xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân

Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” có 27 chuyên đề. Để thực hiện tốt các chuyên đề phức tạp, quan trọng và khẩn trương như vậy, đòi các cơ quan quán triệt thật tốt quan điểm của Đảng về vấn đề này.

Đọc tiếp