TẠP CHÍ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử với tên miền tapchitoan.vn đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN với dãy số 5288 – 1434.

Sau gần 1 tháng khai trương, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử với tên miền tapchitoan.vn đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN với dãy số 5288 – 1434.

ISSN  viết tắt của “International Standard Serial Number” là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, một mã số được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các xuất bản phẩm. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Chỉ số ISSN vì thế được coi như tấm  “thẻ căn cước” để giao lưu trong hệ thống thông tin toàn cầu.

Hệ thống ISSN được phác thảo như một tiêu chuẩn quốc tế ISO vào năm 1971 và được ấn hành với tên gọi ISO 3297 vào năm 1975.  ISSN gồm tám chữ số, được phân cách làm hai phần (mỗi phần gồm bốn chữ số) bởi một dấu gạch nối. Chữ số cuối (có thể là một trong các chữ số từ 0 đến 9 hoặc chữ cái X) là chữ số kiểm tra.

Mã ISSN được cấp phát bởi một hệ thống các Trung tâm Quốc gia ISSN và được phối hợp bởi Trung tâm Quốc tế ISSN ở Paris, Pháp. Trung tâm này là một tổ chức quốc tế thành lập năm 1974 qua một thỏa thuận giữa UNESCO và chính phủ Pháp. Trung tâm có một cơ sở dữ liệu gọi là ISDS Register (International Serials Data System) hay ISSN Register, chứa tất cả ISSN được cấp trên thế giới.

Ở Việt Nam, từ năm 2012, chỉ những bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp xem xét, tính điểm.

Lê Nam

.