Thanh Hóa đẩy mạnh Chương trình MTQG xây dựng NTM

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 346 xã, 902 thôn, bản (trong đó có 690 thôn bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 9 xã, 242 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 236 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (được xếp hạng từ 3 - 4 sao), trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao.

“Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu về chất lượng và tính bền vững, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn những hạn chế, như: Việc triển khai thực hiện Chương trình ở một số huyện, xã còn lúng túng, chưa thực sự chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo; kết quả về số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao 8 tháng năm 2022 còn hạn chế so với mục tiêu cả năm; chưa có thôn (bản) được công nhận đạt chuẩn NTM.

Còn 1 huyện vùng cao (Mường Lát) “trắng” xã NTM; có 10/27 huyện, thị xã, thành phố (thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Tp. Sầm Sơn và các huyện miền núi: Cẩm Thủy, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát) chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 21/27 huyện, thị xã, thành phố chưa có xã kiểu mẫu.

Với nhiệm vụ Chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025, trước mắt, từ nay đến cuối năm 2022, phải có thêm ít nhất 1 huyện, 13 xã đạt chuẩn NTM; 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 42 sản phẩm OCOP.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh được giao phụ trách tiêu chí NTM các cấp độ và mức độ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả các tiêu chí NTM ngành được giao phụ trách, nhất là những nội dung tiêu chí mới, khó như: Nước sạch tập trung, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế chủ lực, các nội dung tiêu chí liên quan đến chuyển đổi số…; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí chưa đạt đối với những huyện, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn các mức độ năm 2022.

Các huyện có sản phẩm OCOP được công nhận từ năm 2021 trở về trước, khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá lại các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP...

Huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn khẩn trương thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện, xã NTM, các yêu cầu, quy định về thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra, trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2022.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và người dân về việc tiếp tục xây dựng NTM toàn diện, nâng cao và bền vững, với phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, “Nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Người nông dân phải là trung tâm, là chủ thể, nông thôn phải là nền tảng, là cơ sở và nông nghiệp phải là động lực cho sự phát triển của tỉnh”, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

THÁI NGUYỄN