Thời sự

Kiểm tra công tác chuyên môn của 16 Tòa án cấp tỉnh, 48 Tòa án cấp huyện

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân, TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 391/KH-TANDTC ngày 6/11/2018 về kiểm tra công tác chuyên môn năm 2018 của 16 Tòa án cấp tỉnh, 48 Tòa án cấp huyện trong cả nước.

Đọc tiếp