Có thể bạn cần biết

Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong Tòa án nhân dân đáng chú ý

Ngày 18/6/2020, TANDTC ban hành Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TAND. Thông tư có hiệu lực kề từ ngày 10/ 8/ 2020 và có một số quy định về giải quyết khiếu nại trong TAND đáng chú ý.

Đọc tiếp