Giải đáp pháp luật.

Có được xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu?

Sau khi ông, bà tôi qua đời thì cha, mẹ tôi đứng ra kê khai nhà đất đã quản lý, sử dụng hơn 30 năm. Vậy nhà đất mà ông, bà tôi để lại có xác lập quyền sở hữu cho cha, mẹ tôi theo thời hiệu không?

Đọc tiếp