Suy ngẫm cuối tuần

Chung sức, chung lòng và an dân

Đã đến thời điểm cần có thông điệp rõ ràng của Chính phủ về chấp nhận giảm nguồn thu, chấp nhận bội chi ngân sách và tập trung dành nguồn lực cho an sinh - xã hội, phúc lợi xã hội, dành nguồn lực lớn nhất, mạnh mẽ nhất để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân.

Đọc tiếp