Vấn đề thời sự

Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27 CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đọc tiếp