Vấn đề thời sự

Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Kể từ ngày 01/7/2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

Đọc tiếp