Chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan điều tra

QUỐC TRỰC - Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 40,2 tỉ đồng (đã nộp khắc phục hơn 38,3 tỉ đồng) đồng thời chuyển cơ quan điều tra một số vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

24 tháng 05 năm 2023 11:34 GMT+7    0 Bình luận

Kết luận của Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 

Theo thông báo kết luận thanh tra số 43/KL-TTr ngày 9/5/2023, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng nhiều dẫn đến dư người lao động; không xây dựng thang, bảng lương dẫn đến chi lương không đúng quy định.

Từ năm 2018-2021, công ty không xây dựng nhiều quy định quản lý nội bộ dẫn đến một số khoản chi không đúng trình tự thủ tục; mua hóa chất không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu gây lãng phí, quản lý sử dụng không chặt chẽ để thất thoát; không cân đối nguồn vốn khi thực hiện đầu tư dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính; không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước; hợp đồng mua nước sạch với giá cao hơn giá nước sạch của công ty khác, cao hơn giá nước bán lẻ tại một số khu vực, không báo cáo chủ sở hữu gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; chi sai quy định tiền thù lao từ nguồn đầu tư ngoài làm giảm nguồn thu của công ty... dẫn đến hầu hết chi phí tăng qua các năm từ 2018-2022, lợi nhuận sau thuế giảm liên tục từ 2018-2021, năm 2022 tăng so với năm 2021 nhưng chưa nhiều.

Trong thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng còn một số sai sót: Không báo cáo đầy đủ công tác phòng chống tham nhũng; không thực hiện nghiêm một số nội dung tại kết luận thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh và ý kiến kết luận của cơ quan chủ sở hữu.

Cụ thể, trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất công ty không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra, tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; mua hóa chất cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí. 

Công tác quản lý hóa chất không chặt chẽ để thất thoát 63.820kg PAC, 150kg Clo. Có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức theo Kế hoạch tài chính - tiền lương hàng năm của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, gây lãng phí hóa chất PAC là 1.518.839kg; Vôi là 1.581.064kg; Clo là 700 kg.

Về tình hình đầu tư tài chính dài hạn: Công ty nhận cổ tức bằng cổ phiếu 122.762 cổ phiếu nhưng không theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính; việc đầu tư vào Công ty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á-Mekong Rạch Giá (Công ty Mekong) bị lỗ nhưng công ty không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính; không xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện góp vốn ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác; chi trả thù lao sai quy định cho người đại diện phần góp vốn tại doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, việc ký kết hợp đồng mua, bán buôn nước sạch với Công ty MeKong, từ năm 2019-2022, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục mua nước sạch của Công ty MeKong với giá cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng người quản lý công ty; thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; thực tế không làm nhưng khoán và chi tiền làm thêm giờ; không tổ chức thi, quyết định nâng ngạch 1 viên chức và chi lương sai quy định; quyết toán lương năm 2020 không đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; chi sai quy định tiền thù lao; không xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, chi quỹ phúc lợi không đúng đối tượng.

Trong chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống thanh nhũng, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tuyển dụng không đúng với kế hoạch dẫn đến lao động trong công ty dôi dư, ảnh hưởng chi phí và năng suất lao động; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động không dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh... Công ty không chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, vật tư hàng hóa, nhất là công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Từ những vi phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý hành chính, giao Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với một tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với một cá nhân; Giao Chủ tịch và Giám đốc Công ty tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 6 cá nhân; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân.

Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, gồm: Thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; công ty tiếp tục vi phạm pháp luật về đấu thầu, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ hóa chất và có dấu hiệu gây thất thoát tài sản nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy