Án lệ số 02/2016/AL

Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định...

HL

Án lệ số 01/2016/AL

Án lệ số 01/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định...

TL

Các án lệ mới được công bố

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định về công bố án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 17/10/2018. Các bản...

BẢO THƯ

Thảo luận về các bản án, quyết định của Tòa án đề xuất lựa chọn để phát triển án lệ

Ngày 11/10/2018, TANDTC đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn án lệ để thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung của từng dự thảo án lệ...

THÁI VŨ - HÙNG LAN

Về tiêu chí lựa chọn, rà soát, phát hiện các bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ là văn bản pháp lý đầu tiên của hệ thống Tòa án...

TRẦN THỊ MINH CHÂU (Phòng Lưu trữ hồ sơ -Vụ Tổng hợp TANDTC)

Án lệ – Một số vấn đề về giải thích pháp luật ở Việt Nam

Trên thực tế, vì các nhà làm luật không thể dự liệu hết được mọi trường hợp có thể xảy ra theo thời gian, nhất là trong tương lai, vì...

ThS. NGUYỄN THỊ MAI TRANG, CN. HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

Tố tụng tranh tụng và tố tụng xét hỏi

Trên thế giới hiện nay, hoạt động xét xử của Tòa án thường áp dụng một trong hai thủ tục là tố tụng tranh tụng và tố tụng thẩm vấn...

NGÔ CƯỜNG -

VIỆN DẪN, ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN HIỆN NAY

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội...

Dương Tấn Thanh -TAND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Triển khai  xuất bản cuốn Án lệ Việt Nam năm 2016, năm 2017

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp (Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Luật sư…) thuận...