Nhân vật và sự kiện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã nhất trí bầu Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đọc tiếp