Nhân vật và sự kiện

Bác Hồ xem hồ sơ vụ án ở Tuyên Quang