Nhân vật và sự kiện

Hồ Chí Minh – người sáng lập, nhà báo vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Không chỉ là một Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Đến nay những lời dạy của Người về báo chí vẫn là tài sản quý đối với nền báo chí cách mạng nước nhà.

Đọc tiếp