Văn hóa, xã hội

Hồi tỵ xưa nay

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII lần đầu tiên đặt ra giải pháp về công tác cán bộ là từng bước thực hiện việc bố trí Bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Chủ trương này được cho là tiếp thu từ truyền thống nguyên tắc “hồi tỵ” của người xưa.

Đọc tiếp