Tạp chí giấy

Giới thiệu Tạp chí Tòa án nhân dân số 14 năm 2019

Tạp chí Tòa án nhân dân số 14 năm 2019 xuất bản ngày 25 tháng 7 năm 2019. Trong số này, Tạp chí có 7 bài viết về các vấn đề nổi bật, được nhiều bạn đọc quan tâm hiện nay và Công văn số 66/TANDTC-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của TANDTC về việc quán triệt thi hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2019.

Đọc tiếp