Án lệ

Án lệ 08/2016/AL đương nhiên bị bãi bỏ

Ngày 11/ 01/2019, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm. Như vậy, kể từ ngày 15/3/2019 ngày Nghị quyết này có hiệu lực, đồng nghĩa với việc án lệ số 08/2016/AL cũng bị đương nhiên bãi bỏ do nội dung án lệ đã có quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Đọc tiếp