Thời sự

Bị cáo, đương sự chỉ được yêu cầu giữ bí mật một số thông tin trong việc công bố bản án

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề đăng tải bản án lên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Tạp chí TAND điện tử giới thiệu lại các hướng dẫn của TANDTC về những nội dung trên tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 17/2/2017; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2017 và Văn bản số 144/TANDTC-PC ngày 4 / 7/ 2017 của TANDTC đã hướng dẫn khác cụ thể việc thi hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP.

Đọc tiếp