Thời sự

Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 01 /2021/CT-CA Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021, với 10 nội dung cụ thể được quán triệt nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạp chí xin giới thiêu toàn văn Chỉ thị quan trọng này.

Đọc tiếp