Trao đổi ý kiến

Bất cập trong việc ủy thác thi hành án hình sự

Giải quyết như thế nào đối với trường hợp Tòa án đã xét xử ủy thác cho Tòa án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án hình sự nhưng không ủy thác thi hành án đối với hình phạt bổ sung?

Đọc tiếp