Xét xử - Bình luận án

Tình tiết giảm nhẹ phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) tại Điều 51 BLHS có sửa đổi, bổ sung những quy định mới so với luật cũ là tình tiết “Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra” . Do quy định mới nên còn có những quan điểm khác nhau về tình tiết này.

Đọc tiếp