Nghiên cứu

Bàn về bảo lĩnh - biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

Biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh” đã được quy định trong các Bộ luật Tố tụng hình sự nhưng cho đến nay, trong thực tiễn áp dụng vẫn có những vướng mắc cần được khắc phục.

Đọc tiếp