Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

QUY ĐỊNH VỀ “BỊ HẠI” TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015.

Trong BLTTHS năm 2015 quy định về bị hại đã có nhiều thay đổi. Việc thay đổi này cần có sự thống nhất trong nhận thức và thực tiễn đấu tranh phòng và chống tội phạm.

Đọc tiếp