Xây dựng pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 08/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, theo đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019). Có thể nói Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Luật của các Luật, hiện tại Bộ tư pháp đang tiến hành lấy ý kiến về Dự thảo Luật này, Tạp chí TAND điện tử giới thiệu để các bạn tiện góp ý, trao đổi.

Đọc tiếp