Xây dựng pháp luật

Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người và một số bất cập

BLHS năm 2015 có quy định về tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, góp phần phòng ngừa và đấu tranh, chống tội phạm đạt hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, chúng tôi nhận thấy có một số hạn chế, cần được khắc phục.

Đọc tiếp