Xây dựng pháp luật

Góp ý dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều về các tội xâm hại tình dục của Bộ luật Hình sự

Hội đồng Thẩm phán TANDTC mới ban hành dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS như Điều 141 tội hiếp dâm; Điều 142 tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Điều 143 tội cưỡng dâm; Điều 144 tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Điều 145 tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Điều 146 tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; Điều 147 tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm của BLHS.

Đọc tiếp