Án lệ

Mỗi năm Tòa án cấp tỉnh phải đề xuất ít nhất 5 bản án, quyết định là nguồn để phát triển án lệ

Chánh án TANDTC vừa có chỉ đạo quán triệt về công tác phát triển án lệ, tại Công văn số 136/TANDTC-PC ngày 13/ 8 /2021.

Đọc tiếp