Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Các yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người thực hiện các tội xâm phạm tình dục

Nhân thân người phạm các tội xâm phạm tình dục là tổng thể các dấu hiệu, đặc điểm về mặt xã hội, đạo đức, tâm lý, trong sự kết hợp với điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài làm cho người đó đã phạm các tội xâm phạm tình dục được quy định tại BLHS hiện hành.

Đọc tiếp