Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bình luận những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự trong BLTTDS 2015

BLTTDS 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung về thủ tục giải quyết việc dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định Hiến pháp năm 2013, cũng như phù hợp pháp luật nội dung và thực tiễn giải quyết việc dân sự của Tòa án. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung giới thiệu, bình luận một số sửa đổi, bổ sung đó.

Đọc tiếp