Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Nguyên tắc “Suy đoán vô tội”

Nội dung nguyên tắc: "Suy đoán vô tội" rất ngắn gọn, nhưng hiểu như thế nào là đúng để thực hiện mới là vấn đề mà cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng cần quan tâm. Vì đến nay, chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện nguyên tắc này.

Đọc tiếp